ایران داب استپ | تعرفه تبلیغات
60*468 تبلیغات بنری زیر هدر
1 هفته 7,000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 12,000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 20,000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 50,000 تومان سفارش و خرید
6 ماه 80,000 تومان سفارش و خرید
1 سال 150,000 تومان سفارش و خرید
60*615 تبلیغات بنری در پست ها
1 هفته 10,000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 18,000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 30,000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 80,000 تومان سفارش و خرید
6 ماه 150,000 تومان سفارش و خرید
1 سال 250,000 تومان سفارش و خرید
تبلیغات متنی در فوتر
1 هفته نداریم سفارش و خرید
2 هفته نداریم سفارش و خرید
1 ماه 5,000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 12,000 تومان سفارش و خرید
6 ماه 25,000 تومان سفارش و خرید
1 سال 40,000 تومان سفارش و خرید
60*468 تبلیغات بنری در انجمن زیر هدر
1 هفته 5,000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 8,000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 15,000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 40,000 تومان سفارش و خرید
6 ماه 70,000 تومان سفارش و خرید
1 سال 120,000 تومان سفارش و خرید
تبلیغات متنی در فوتر انجمن
1 هفته نداریم سفارش و خرید
2 هفته نداریم سفارش و خرید
1 ماه 5,000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 12,000 تومان سفارش و خرید
6 ماه 25,000 تومان سفارش و خرید
1 سال 40,000 تومان سفارش و خرید